Privacy statement

Contactgegevens
De organisatie bestaat uit de volgende entiteiten:
Ally BV
Ally Property BV

De organisatie werkt onder de naam Ally BV.
Adres: Postbus 34058, 3005 GB Rotterdam, info@ally.nl, 010-3132790.

Dienstverlening en privacy
Ally BV is samen met de aan haar gelieerde ondernemingen, een vastgoedbeheerder in de regio Rotterdam, dat zich richt op het beheer, de exploitatie, de verhuur, de verkrijging alsmede de vervreemding van vermogenswaarden, met name van onroerende zaken en het onderhoud van de woningen, bedrijfspanden, kantoren en de winkels in ons beheer.

Ally BV biedt woningzoekenden en huurders via haar website www.ally.nl en haar volgers via Facebook een woning van passende kwaliteit. Om in aanmerking te komen voor een woning of om een woning te huren van Ally BV, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Ally BV heeft de verantwoordelijkheid de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacyverklaring legt uit hoe we dat doen. Er wordt hierin beschreven wat we precies doen met de persoonsgegevens in ons bezit, hoe we deze beschermen, alsook uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en privacy (indien van toepassing).

Welke persoonsgegevens worden er verzamelt:
Wanneer Ally BV persoonsgegevens verzamelt, zijn wij transparant over hoe wij deze zullen gebruiken. Wij gebruiken de volgende gegevens om een overeenkomst af te sluiten met (potentiële) cliënten / huurders:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Inkomensgegevens/betalingsgegevens
 • Kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Ally BV verzamelt persoonsgegevens:

 • Via onze website bijvoorbeeld naam, e-mail adres en telefoonnummer.
 • Die u aan ons verstrekt met betrekking tot de diensten die wij leveren, bijvoorbeeld met betrekking tot een (ver-)huurovereenkomst, het aan- of verkopen van onroerende goederen, het taxeren van uw onroerende goederen en of het beheer van een onroerend goed portefeuille.
 • Die wij gebruiken om uw identiteit te bevestigen, zoals een paspoort of een rijbewijs.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Ally BV baseert zich op een aantal verschillende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens waarbij het in ons rechtmatig belang is dit te doen, wanneer dit noodzakelijk is om een contract te kunnen naleven of wanneer de verwerking noodzakelijk is om onze verplichtingen onder de huurwetgeving te kunnen uitvoeren. Wanneer er een gerechtvaardigd belang is, betekent dit dat Ally BV persoonsgegevens gebruikt voor onze bedrijfsvoering en om de diensten te verstrekken die van ons werden gevraagd. Ally BV verzamelt enkel informatie die vrijwillig werd verstrekt. U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Indien u Ally BV echter niet van de informatie voorziet die wettelijk noodzakelijk is of vereist is om ons werk te kunnen uitoefenen, kan het zijn dat wij bepaalde diensten niet kunnen verstrekken.

Hoe wij uw informatie gebruiken
Ally BV gebruikt uw persoonlijke informatie in naleving met alle relevante wetgevingen en kunnen deze op de volgende manieren gebruiken:

– Ally BV kan de door u verstrekte persoonsgegevens van (ver-) huurders of van andere natuurlijke personen gebruiken om diensten namens u uit te voeren zoals het beheer van een huurovereenkomst.
– Ally BV kan contactgegevens die u heeft verstrekt gebruiken om op uw verzoeken te antwoorden.
– Ally BV kan documenten ter controle van identiteit gebruiken om na te gaan wie u bent als voorwaarde voor het verstrekken van diensten van Ally BV ter naleving van regelgevende en wettelijke vereisten.
– Wanneer u ons toestemming geeft, gebruikt Ally BV persoonsgegevens om u te voorzien van mailings en nieuwsbrieven over de diensten van Ally BV. U kan zich op elk moment hiervoor afmelden via het volgende email adres: info@ally.nl of via een link onder aan een mailing.
– Persoonsgegevens kunnen eveneens gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van diensten van Ally BV die u kunnen interesseren.
– Persoonsgegevens worden gebruikt om uw online ervaring zo vlot mogelijk te maken, door bijvoorbeeld cookies in te stellen en aan te passen wat u ziet op de website.

Het delen van Persoonsgegevens met derden
Ally BV kan uw persoonsgegevens delen met:

 • Organisaties en bedrijven die de diensten die wij verstrekken, ondersteunen.
 • Elke persoon waarvoor u ons toestemming geeft.
 • Officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bv. witwasoperaties, diefstal, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit.
 • Werknemers van Ally BV die deze informatie vereisen om hun functie te kunnen uitoefenen.
 • Ally BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen en wij treffen maatregelen om uw gegevens veilig en beveiligd te houden.

  Opslaan en verwerken van persoonsgegevens
  Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werkt Looije Properties met verschillende applicaties (systemen). Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. Alle gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EER worden opgeslagen, werkt Looije Properties uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen.

  Beveiliging van uw persoonsgegevens
  Ally BV verbindt zich ertoe adequate technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen in te zetten en te onderhouden om persoonsgegevens te beschermen, ongeacht de locatie en ongeacht of dit in elektronische of fysieke vorm is.

  Uw rechten
  U kunt altijd uw gegevens opvragen bij Ally BV (via email, website of schriftelijk). Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst bij Ally BV identificeren. Betrokkenen kunnen dit doen door persoonlijk langs te komen en ID kaart of paspoort te tonen (origineel). Het verzoek tot inzage wordt binnen 4 weken beantwoord. Er zijn uitzondering op het recht van verwijdering en recht van verzet zoals onze plicht om bepaalde gegeven te bewaren voor onder andere de belastingdienst of als het verstrekken van gegevens wettelijk verplicht is. Van het recht van dataportabiliteit kan alleen gebruikt gemaakt worden indien de gegevens verwerkt worden op grond van toestemming of overeenkomst.

  Waar van toepassing, heeft u de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

  Een kopie aanvragen van de informatie die wij bezitten
  U heeft toegang tot de persoonsgegevens die Ally BV over u bezit. Hiervoor kunt via e-mail contact met ons opnemen via info@ally.nl. Er worden geen kosten in rekening gebracht om u van deze informatie te voorzien. U kunt de aan ons verstrekte persoonsgegevens ook in een machineleesbaar formaat aanvragen, zodat u deze kan overdragen aan een ander bedrijf indien u dat wenst.

  Beperken van de verwerking van persoonsgegevens
  Indien u een reden heeft waardoor u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens opslaan of gebruiken, neem dan contact met ons op via e-mail info@ally.nl. Het kan zijn dat Ally BV bepaalde informatie over u moeten bijhouden om wettelijke of zakelijke redenen, bijvoorbeeld om een regelgevende vereiste te kunnen naleven.

  Rectificatie van persoonsgegevens
  Indien u denkt dat de persoonsgegevens die Ally BV over u bezit foutief is, neem dan contact met ons op info@ally.nl en Ally BV zal dit vervolgens nakijken en corrigeren indien nodig. Ally BV verbindt zich ertoe om persoonsgegevens te verwerken die accuraat en actueel is.

  Bewaartermijn persoonsgegevens
  Ally BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ally BV zal deze hierna veilig en beveiligd verwijderen.

  Klachtenprocedure
  Indien u een klacht wilt indienen over de manier waarop Ally BV uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan rechtstreeks contact met ons op via info@ally.nl. Indien u ontevreden bent over hoe wij uw klacht behandelen, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens tel. 088-1805250, danwel via Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijziging Privacy verklaring
  Ally BV kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. In dat geval zal de herziene verklaring op deze pagina worden geplaatst. Ally BV adviseert u deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen op eventuele wijzigingen.

  Versie februari 2019